NAJWAŻNIEJSZE FAKTY, DOTYCZĄCE PRAW I OBOWIĄZKÓW OSÓB UBEZPIECZONYCH

Prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, także ubezpieczenia na życie, określają zazwyczaj tzw. ogólne warunki ubezpieczenia (w skrócie o.w.u.), opracowywane przez ubezpieczycieli i co do zasady niepodlegające negocjacjom w trakcie zawierania umowy ubezpieczenia. Ogólne warunki ubezpieczenia oraz umowa ubezpieczenia, powinny być formułowane jednoznacznie i w sposób zrozumiały. Oznacza to w szczególności, że niezwykle istotne jest formułowanie ogólnych warunków ubezpieczenia przy uwzględnieniu wiedzy przeciętnego ubezpieczającego i w sposób umożliwiający poprawne ich zrozumienie. Trzeba pamiętać, że przed zawarciem każdej umowy, należy dokładnie zapoznać się z jej warunkami. Ubezpieczyciel  jeszcze przed zawarciem umowy ma obowiązek doręczyć ubezpieczającemu tekst ogólnych warunków ubezpieczenia.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe w treści umowy ubezpieczenia musi obowiązkowo:

- zdefiniować poszczególne świadczenia przewidziane umową,

-określić wysokość składek odpowiadających poszczególnym świadczeniom podstawowym i dodatkowym,

-wyjaśnić zasady ustalania świadczeń należnych z tytułu umowy, w szczególności sposobu kalkulacji i  przyznawania premii, rabatów i udziału w zyskach ubezpieczonego,

-opisać czynniki w metodach kalkulacji rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, które mogą mieć wpływ na zmianę wysokości świadczenia ubezpieczyciela,

-wskazać przepisy regulujące opodatkowanie świadczeń ubezpieczyciela.

Ubezpieczony również jest zobowiązany do podjęcia określonych działań, wynikających z umowy, a są nimi zazwyczaj:

- staranie się o złagodzenie skutków wypadku, przez niezwłoczne poddanie się opiece lekarskiej i zaleconemu leczeniu,

- zawiadomienie ubezpieczyciela o zajściu wypadku ubezpieczeniowego i wypełnienie formularz zgłoszenia szkody oraz dostarczenie dokumentów niezbędnych do ustalenia zasadności roszczenia i wysokości świadczenia, np. dokumentację medyczną, rachunki,

- umożliwienie ubezpieczycielowi zasięgnięcie informacji odnoszących się do okoliczności wypadku u lekarzy, którzy sprawowali opiekę nad ubezpieczonym,

- ewentualnie poddanie się badaniom lekarskim, jeżeli jest to konieczne do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela i rozmiarów szkody.

W razie śmierci ubezpieczonego, uprawniony do świadczenia zobowiązany jest przedłożyć do wglądu odpis skrócony aktu zgonu oraz dokument stwierdzający tożsamość uprawnionego, a w przypadku, gdy uprawniony nie jest wskazany imiennie – także dokument stwierdzający pokrewieństwo z ubezpieczonym.            

Jeśli decydujesz się na wykupienie ubezpieczenia na życie robisz to, aby zadbać o zabezpieczenie przyszłości swojej i swoich bliskich. Nigdy nie zapomnij o prawach, które Ci przysługują i o tym, iż od negatywnej decyzji ubezpieczyciela możesz się odwołać.

Masz więcej pytań lub nie wszystko jest dla Ciebie jasne?

Zadzwoń i skorzystaj z bezpłatnej porady ekspertów IBS!

Infolinia: +48 797 382 708

Pomożemy Ci

Wyślij formularz lub zadzwoń

Imię i nazwisko

Kontakt

Wiadomość

Infolinia: +48 797 382 708
Skype: skype.ibs
Gadu-gadu: 4053104

Czy wiesz, że?

85%

Zaniżone świadczenia

Czy wiesz, że około 85 % wypłacanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe świadczeń jest zaniżonych?

93%

Pomagamy

Czy wiesz, że pomogliśmy już 93% naszych klientów?

Klienci o nas

Ładowanie...